แนวทางการประกอบอาชีพ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

2. โปรแกรมเมอร์

3. พนักงานรัฐและเอกชน

4. เจ้าของกิจการร้านขายคอมพิวเตอร์

5. เว็บมาสเตอร์