แนวทางการศึกษาต่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายอาชีพ เช่น

1. ครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์

3. ออกแบบเว็บไซต์

4. เจ้าหน้าที่งานธุรการทั่วไป

5. โปรแกรมเมอร์