ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ในวันที่ 11, 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 10.00 น.ณ ห้อง 5401[อ่าน : 11 ครั้ง]
  • ประชาสัมพันธ์โครงการเขียนคำขวัญอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการเขียนคำขวัญอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาในวันที่ 7, 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ ห้อง 5401[อ่าน : 16 ครั้ง]