วิสัยทัศน์/พันธกิจ


แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถและมีทักษะปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ พัฒนาชุมชน และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

พันธกิจ (Mission)

- ผลิตนักเรียน นักศึกษา ที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ตรงตามความต้องการของสังคม มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

- ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน และศักยภาพอื่นๆ ของแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของแผนกและวิทยาลัย

- จัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า